Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Comitete

În afara întâlnirilor în plen ale Consiliului de Supraveghere, au fost înfiinţate două comitete.

Comitetele OMV Petrom 

Consiliului de Supraveghere a înfiinţat un Comitet de Audit conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, cu scopul de a acorda sprijin Consiliului de Supraveghere în materie de raportare financiară, audit extern, audit intern, control intern și gestionarea riscului, precum și conformitate, conduită și conflicte de interese.

Principalele atribuții:
 

 • Raportare financiară – examinează și revizuiește situațiile financiare anuale ale Societății și propunerea de distribuire a profitului înainte de transmiterea acestora către Consiliul de Supraveghere și ulterior către AGA pentru aprobare; supervizează și aprobă tipul și nivelul serviciilor non-audit furnizate Societății de către auditorul financiar independent, precum și emiterea de reglementări/ instrucțiuni legate de astfel de servicii;
 • Audit extern – pregătește și face recomandări către Consiliul de Supraveghere cu privire la numirea, renumirea și revocarea auditorului financiar independent, în vederea aprobării acestuia de către acționari;
 • Audit intern, control intern și managementul riscului – efectuează o evaluare anuală a sistemului de control intern;
 • Conformitate, conduită și conflicte de interese – evaluează conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile Societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate și examinează și revizuiește, înainte de supunerea lor spre aprobarea Consiliului de Supraveghere, tranzacțiile cu societățile-afiliate, a căror valoare este mai mare sau este așteptat să fie mai mare de 5% din activele nete ale Societății în exercițiul financiar anterior.

Funcționare:

Comitetul de Audit se întâlnește în mod regulat, cel puțin de trei ori pe an, și în mod extraordinar, ori de câte ori este necesar. Ședințele Comitetului de Audit sunt prezidate de către Președinte sau, în absența acestuia, de către Vicepreședinte sau de către un alt membru, în baza unui mandat din partea Președintelui. Deciziile Comitetului de Audit vor fi adoptate în mod valabil cu votul unanim al tuturor membrilor Comitetului de Audit. În cazul în care nu se întrunește votul unanim cu privire la un punct specific de pe ordinea de zi, acel punct va fi decis de către Consiliul de Supraveghere fără opinia consultativă a Comitetului de Audit. În situații de urgență, Comitetul de Audit poate lua decizii prin circulare, fără a se ține efectiv o ședință,

cu votul unanim al tuturor membrilor Comitetului de Audit. Președintele va decide dacă natura chestiunilor este sau nu de urgență.

Membrii:

Comitetul de Audit este alcătuit din cinci membri, numiți prin decizie a Consiliului de Supraveghere dintre membrii acestuia, respectiv:

 • Jochen Weise* (Presedinte)
 • Reindard Florey (Vicepreședinte)
 • Niculae Havrileț (membru)
 • Răzvan Eugen Nicolescu* (membru)
 • Marius Ştefan* (membru).

Consiliului de Supraveghere a înfiinţat un Comitet Prezidențial și de Nominalizare cu scopul de a acorda sprijin Consiliului de Supraveghere în aspecte precum numirea si remunerarea membrilor Directoratului.

Principalele atribuții:

Principalul rol al Comitetului Prezidențial și de Nominalizare este de:

 • a fi implicat în planul de succesiune a Directoratului, având responsabilitate deplină asupra procesului de selecție a candidaților pentru numirea în Directorat.
 • de a face recomandări cu privire la propunerea de candidați pentru numirea în Consiliul de Supraveghere.
 • de a aborda și decide asupra aspectelor legate de remunerația membrilor Directoratului si conţinutul contractelor de mandat ale membrilor Directoratului.
 • De a realiza auto-evaluarea Consiliului de Supraveghere și analiza privind independența membrilor Consiliului de Supraveghere, sub conducerea Președintelui Comitetului Prezidențial și de Nominalizare.

Funcționare:

Comitetul Prezidențial și de Nominalizare se întâlnește în mod regulat, cel puțin o dată pe an, și în mod extraordinar, ori de câte ori este necesar. Ședințele Comitetului Prezidențial și de Nominalizare sunt prezidate de către Președinte sau, în absența acestuia, de către Vicepreședinte sau de către un alt membru, în baza unui mandat din partea Președintelui. Deciziile Comitetului Prezidențial și de Nominalizare vor fi adoptate în mod valabil prin votul pozitiv al majorității membrilor prezenți sau reprezentați la ședința respectivă. În situația egalității de voturi, Președintele sau persoana împuternicită de acesta să prezideze ședința va avea votul decisiv. Cu toate acestea, Președintele se va strădui ca în măsura în care este posibil, rezoluțiile sa fie adoptate prin consens de membrii săi. În situații de urgență, Comitetul Prezidențial și de Nominalizare poate lua decizii prin circulare, fără a se ține efectiv o ședință, cu votul majorității membrilor. Președintele va decide dacă natura chestiunilor este sau nu de urgență.

Membrii:

Comitetul Prezidențial și de Nominalizare este alcătuit din patru membri, numiți prin decizie a Consiliului de Supraveghere dintre membrii acestuia, respectiv:

 • Alfred Stern (Președinte)
 • Martjin van Koten (Vicepreședinte)
 • Răzvan Eugen Nicolescu* (membru)
 • Marius Ştefan* (membru).

* Membru independent conform criteriilor Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București, criterii care se aseamănă într-o foarte mare masură cu cele prevăzute de Legea Societăților nr. 31/1990.