Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Documente de Guvernanta Corporativa

OMV Petrom S.A. (Compania) se angajeaza sa asigure actionarilor o rentabilitate competitiva pe perioada ciclului de afaceri, inclusiv prin plata unui dividend crescator, in concordanta cu performanta financiara si necesarul de investitii, avand in vedere soliditatea financiara pe termen lung a Companiei.

Pe 7 decembrie 2021, Compania si-a luat un angajament mai ferm de a creste dividendul de baza pe actiune cu 5% - 10% in medie pe an pana in 2030.
Intr-un mediu de piata favorabil si la discretia conducerii, ar putea fi distribuite si dividende speciale, cu conditia ca planurile de investitii ale Companiei sa fie finantate.
Dividendele totale sunt estimate sa reprezinte aproximativ 40% din fluxurile de trezorerie din activitatile de exploatare ale companiei din 2022-2030 in scenariul de baza privind preturile.  

Activităţile de planificare şi estimare din cadrul OMV Petrom se desfăşoară pe multe niveluri şi pentru o varietate largă de scopuri. Din punct de vedere al orizontului de timp, aceste activităţi pot fi clasificate ca: strategice sau operaționale. Cel mai important rezultat al planificării operaţionale este bugetul de venituri si cheltuieli care este supus aprobării de către organele corporative relevante. Lunar, estimările de sfârşit de an pentru anul în curs sunt pregătite cu scopul de a monitoriza performanţa comparativ cu bugetul anului în curs şi de a iniţia acţiuni în cazul în care se înregistrează deviaţii negative. Atât planurile operaţionale cât şi cele strategice, inclusiv estimările, sunt realizate pornind de la ipoteze de lucru referitoare la evoluția pieţei şi acoperă indicatori cheie de performanţă, operaţionali şi financiari. Ipotezele de planificare cuprind un set de variabile cuantificabile, macro-economice şi specifice industriei, care sunt de importanţă majoră pentru companie. Acestea includ:

  • Ipoteze de lucru de bază
  1. Indicele Brent al preţului țițeiului
  2. Preţul gazelor naturale
  3. Marja de rafinare
  4. Ratele de schimb valutar
  • Preţurile materiilor prime/produselor
  • Variabile macro-economice (evoluţia PIB, indicele preţurilor de consum)
  • Consumul de energie
  • Ratele de impozitare şi taxarea din domeniul energie, etc.

Strategia de Sustenabilitate înseamnă crearea unei valori pe termen lung pentru societate, mediu, clienții și acționarii noștri, rămânând în același timp o companie inovatoare și un angajator preferat. Miai multe detalii despre principiile noastre privind sustenabilitatea pot fi gasite aici: https://www.omvpetrom.com/ro/sustenabilitate

Prezentele reguli şi proceduri (denumite în cele ce urmează “Procedura”) stabilesc cadrul pentru organizarea şi desfăşurarea adunărilor generale ale acţionarilor OMV Petrom S.A., o societate condusă în sistem dualist, înregistrată şi funcţionând conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod fiscal 1590082, cu sediul social în Strada Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti (“Petrom City”), având un capital social subscris şi vărsat de 5.664.410.833,50 RON (denumită în cele ce urmează “OMV Petrom” sau “Societatea”).
Adunările generale ale acţionarilor (denumite în cele ce urmează “AGA”) reprezintă organul decizional cel mai înalt al Societăţii prin intermediul cărora este exprimată voinţa acţionarilor în orice aspecte legate de interesul Societăţii. Adunările generale sunt ordinare (denumite în cele ce urmează “AGOA”) şi extraordinare (denumite în cele ce urmează “AGEA”) şi atâta timp cât Actul Constitutiv al Societăţii nu prevede altfel, acestea vor avea loc la sediul social al Societăţii sau în alt loc indicat în convocatorul pentru AGA respectivă. Pentru scopul acestei Proceduri, AGEA şi AGOA sunt denumite în mod colectiv “AGA”.
Societatea va asigura tratament egal tuturor acţionarilor şi tuturor deţinătorilor de certificate globale de depozit având la bază acţiuni emise de Societate, depozitate de Citibank N.A., în calitate de depozitar (denumite în cele ce urmează “GDR-uri”) pentru a participa şi exercita drepturile lor de vot în cadrul AGA. 
Societatea respectă principiul o acţiune – un vot, cu excepția cazului în care drepturile de vot sunt suspendate conform legislației aplicabile. Nu există acţiuni cu drepturi multiple de vot, drepturi preferenţiale de vot sau cu număr maxim de drepturi de vot sau alte restricții privind drepturile de vot precum acțiuni fără drept de vot fără preferință, acțiuni preferențiale, acțiuni privilegiate (golden) si alte limitări ale drepturilor de vot.
Întregul document privind regulile și procedurile AGA poate fi descărcat de mai jos:

Procedura Adunării Generale a Acționarilor (PDF, 768,6 KB)