Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2016

În conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piața de capital şi Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
 
Data raportului: 23 martie 2017
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")
Numărul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO 
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si vărsat: 5.664.410.833,5 RON 
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra
 

 
Evenimente importante de raportat:
 
Propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2016

 
OMV Petrom S.A. anunță Propunerea Directoratului de a distribui un dividend brut în valoare de 0,015 lei pe acțiune pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016.
 
Această propunere este aceeași cu propunerea inițială a Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2016, pe baza rezultatelor preliminare, publicată pe 16 februarie 2017, și respectă politica actuală de dividende și principiile rentabilității pentru acționari în 2016, așa cum sunt disponibile pe pagina de internet a OMV Petrom S.A.
 
Propunerea de mai sus a Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2016 a fost aprobată de către Consiliul de Supraveghere pe 23 martie 2017 și va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocate pe 25 aprilie 2017 (prima convocare). 
 
În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Data de Înregistrare propusă pentru identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende este 23 mai 2017, "Ex-Date" propusă este 22 mai 2017, în timp ce Data Plății propusă este 12 iunie 2017.
 
Mai multe detalii privind condițiile și modalitățile de plată propuse sunt incluse în documentele și materialele informative referitoare la acest punct de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
 
 
Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Președinte al Directoratului

Andreas Matje
Director Financiar
Membru al Directoratului