Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Propunerea initiala a Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2016

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 16 februarie 2017
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numarul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Bursa de Valori Londra

Eveniment important de raportat:
Propunerea initiala a Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2016

In conformitate cu prevederile legale si statutare, intra in atributiile Directoratului sa faca recomandari catre actionari cu privire la distribuirea profitului.

Pe baza rezultatelor preliminare, precum si a fluxului de trezorerie extins solid obtinute in 2016, Directoratul OMV Petrom S.A. propune pentru anul financiar 2016 un dividend in valoare de 0,015 lei per actiune.

Aceasta propunere initiala respecta politica actuala de dividende si principiile rentabilitatii pentru actionari in 2016, asa cum sunt publicate pe pagina de internet a OMV Petrom S.A..

Propunerea finala a Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2016, care va fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din aprilie 2017, va face obiectul aprobarii de catre Consiliul de Supraveghere si va fi comunicata cu ocazia convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor mai sus mentionate.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedintele Directoratului

Andreas Matje
Director Financiar
Membru al Directoratului