Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Intentia Petrom de a tranzactiona drepturi de preferinta

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 13/2004 al CNVM

Data raportului: 18 noiembrie 2005
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 021 4060101/021 4060436
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.600.050.607,8RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Intentia Petrom de a tranzactiona drepturi de preferinta

Asa cum s-a anuntat anterior, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22 Noiembrie 2005, Consiliul de Administratie va propune majorarea capitalului social al societatii prin emiterea de noi actiuni nominative ordinare.

In cadrul aceleiasi sedinte se intentioneaza supunerea spre aprobare a tranzactionarii drepturilor de preferinta la Bursa de Valori Bucuresti, urmand ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sa adopte o hotarare in acest sens.