Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. pentru data de 27 aprilie 2020

Raport curent in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 17 martie 2020
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra
 

Eveniment important de raportat:
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. pentru data de 27 aprilie 2020 (prima convocare)

În conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom S.A., Legea Societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiare nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, OMV Petrom S.A. convoacă prin prezenta acționarii societății la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27 aprilie 2020 (prima convocare). Convocarea este anexată la prezentul raport curent.

Materialele informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 19 martie 2020.

Având în vedere ultimele recomandări ale autorităților publice române în legătură cu prevenirea / limitarea răspândirii COVID-19, cât și Decretul Prezidențial privind starea de urgență publicat în Monitorul Oficial al României la data de 16.03.2020, OMV Petrom recomandă acționarilor săi ca în măsura posibilului:

  • să acceseze materialele informative pentru AGOA, în format electronic, disponibile pe website-ul societății, mai degrabă decât în format fizic la Registratură;
  • să voteze prin corespondență, prin utilizarea Buletinului de Vot;
  • să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnătură electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin poșta sau prin curier la Registratură atunci când trimit (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiecte de hotărâre, (iii) întrebări scrise înainte de AGOA, (iv) procurile pentru reprezentarea în AGOA sau (v) Buletinele de Vot pentru votul prin corespondență.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a și în două ziare de circulație națională.

Anexă:  Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 27 aprilie 2020 (prima convocare) (PDF, 796,1 KB)

Christina Verchere                                                                              
Director General Executiv                                                                     
Presedintele Directoratului                                                                    

Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului