Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Disponibilitate vot electronic prin platforma online eVOTE pentru Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor OMV Petrom S.A. din 26 aprilie 2023

Raport curent - in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 20 aprilie 2023
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 6.231.166.705,80 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Disponibilitate vot electronic prin platforma online eVOTE pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor OMV Petrom S.A. convocate pe 26 aprilie 2023 (prima convocare)

OMV Petrom S.A. anunță deschiderea, începând de la data prezentului raport, a votului electronic prin platforma online eVOTE pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor OMV Petrom S.A. convocate pentru data de 26 aprilie 2023.

Astfel, acționarii societății înregistrați la data de referință, respectiv la 12 aprilie 2023, în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. sunt invitați să acceseze https://snp.evote.ro/login, pentru a se înregistra și vota folosind această metodă de vot.

Așa cum este menționat în convocări, votul electronic prin intermediul platformei online eVOTE este disponibil doar până la data de 25 aprilie 2023, ora 14:00 a României.

Procedura de vot electronic prin intermediul platformei online eVOTE este inclusă în regulile și procedurile societății cu privire la adunările generale ale acționarilor, publicate împreună cu materialele informative pentru ședințele respective.

Convocările, precum și toate materialele și documentele suport aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din data de 26 aprilie 2023 pot fi accesate pe website-ul societății, la link-ul: https://www.omvpetrom.com/ro/despre-noi/guvernanta-corporativa/adunarea-generala-a-actionarilor.

Metodele obișnuite de vot, prin transmiterea buletinului de vot prin corespondență sau prin participarea în persoană la ședințe, rămân disponibile pentru acționarii care aleg să își exprime voturile folosind oricare din aceste metode de vot, conform indicațiilor incluse în convocări. 


Christina Verchere
Director General Executiv
Președintele Directoratului


Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului