Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Subscriere acţiuni emise de Petrom Aviation S.A.

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 1/2006 of CNVM

Data raportului: 20 iulie 2009
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 429082/0372 868544
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile
mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Subscriere acţiuni emise de Petrom Aviation S.A. (ROFU)

În temeiul prevederilor art. 149 alin. (1) şi (2) coroborat cu art. 149 alin. (4) lit. d din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, Petrom S.A. informează că a subscris acţiuni emise de Petrom Aviation S.A. în cadrul majorării de capital social al Petrom Aviation S.A. aprobată prin Hotărârea nr. 3/27.04.2009 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. Precizăm faptul că Petrom S.A. deţine calitatea de acţionar al Petrom Aviation S.A. fiind aşadar prezumată de lege ca având calitatea de persoană iniţiată.

Astfel, în perioada de subscriere aferentă majorării de capital social al Petrom Aviation S.A., Petrom S.A. a subscris un număr total de 69.795.951 acţiuni nou emise la un preţ de emisiune de 0,1 lei/acţiune, achitând integral contravaloarea acestora respectiv suma de 6.979.595,1 lei. Subscrierea Petrom S.A. a fost validată de Consiliul de Administraţie al Petrom Aviation prin Hotărârea nr. 4/14.07.2009.

Ulterior înregistrării majorării de capital social al Petrom Aviation S.A. în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central, Petrom S.A. va deţine un număr total de 242.882.775 acţiuni reprezentând 95,2046% din capitalul social majorat în valoare de 25.516.640,8 împărţit în 255.116.408 acţiuni nominative.

Mariana Gheorghe
Director General Executiv