Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Revizuirea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Petrom SA convocată pentru data de 20 / 21 octombrie 2009

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 1/2006 of CNVM

Data raportului: 06 octombrie 2009
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 429082/0372 868544
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile
mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Revizuirea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Petrom SA convocată pentru data de 20 / 21 octombrie 2009

În conformitate cu prevederile articolului 7, alin. (4) din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, şi ale articolului 1171, alin (3) din Legea nr. 31/1990, Directoratul societăţii comerciale Petrom SA, cu sediul în Calea Dorobanţilor  nr. 239, sector 1, Bucureşti, România, înregistrată  la Oficiul  Registrului  Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J 40/8302/1997, cod unic de înregistrare 1590082, anunţă public faptul că Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Petrom SA convocată pentru data de 20 / 21 octombrie 2009, va avea următoarea ordine de zi revizuită:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societăţii („Actul Constitutiv”), conform propunerii prezentate în Anexa la convocatorul adunării.
2. Aprobarea datei de 01 ianuarie 2010 ca dată de intrare în vigoare a modificărilor privind Actul Constitutiv al Petrom.
3. Stabilirea datei de 6 noiembrie 2009 ca „Dată de Înregistrare” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital, respectiv data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor.
4. Mandatarea doamnei Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societăţii, pentru semnarea în numele acţionarilor a hotărârilor adunării generale şi a Actului Constitutiv actualizat si pentru efectuarea tuturor formalităţilor cerute de lege pentru înregistrarea,  aplicarea şi opozabilitatea hotărârilor adoptate, precum şi acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor mai sus menţionate.

Convocarea iniţială a adunării generale s-a realizat cu respectarea condiţiilor legale, prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4923 din 17 septembrie 2009 şi în ziarele Bursa, Financiarul, Ziarul Financiar şi Business Standard din data de 18 septembrie 2009.

Revizuirea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Petrom SA convocată pentru data de 20 / 21 octombrie 2009, s-a realizat la solicitarea de includere a unui nou punct pe ordinea de zi, efectuată în baza şi în conformitate cu prevederile articolului 7 din Regulamentul nr. 6 /2009 al CNVM şi ale articolului 1171 din Legea nr. 31/1990, de către compania OMV AKTIENGESELLSCHAFT, acţionarul majoritar al societăţii, deţinător al unui număr de 28.894.467.414 acţiuni reprezentând 51,011 % din capitalul social al Petrom SA.

Ordinea de zi revizuită împreună cu Modelul de procură specială, Formularul de vot prin corespondenţă şi Proiectul de hotărâri ale adunării generale, corespunzătoare ordinii de zi revizuite, sunt disponibile pe website-ul Societăţii (www.petrom.com), începând cu data de 07 octombrie 2009.

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa: investor.relations.petrom@petrom.com, sau la Serviciul Proiecte Corporative, din cadrul Petrom SA, la numerele de telefon 021/4060122, 021/4060104.

Reinhard Pichler
Membru al Directoratului