Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Hotărârea nr. 5 a Consiliului de Administraţie al S.C. PETROM S.A. Bucureşti din data de 21 februarie 2006

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr. 13/2004 al CNVM

Data raportului: 23 februarie 2006
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: 021 4060101/021 4060436
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.600.050.607,8 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Hotărârea nr. 5 a Consiliului de Administraţie al S.C. PETROM S.A. Bucureşti din data de 21 februarie 2006

1. Consiliul de Administraţie al S.C. Petrom S.A., cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor, nr. 239, sector 1, înregistrată legal sub nr. J 40/ 8302/ 1997, având Cod unic de înregistrare 1590082, în baza Actului Constitutiv al societăţii şi Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 22 noiembrie 2005, cu unanimitate de voturi, a hotarat:

Capitalul social al S.C. „PETROM” S.A. se majorează de la 5.600.050.607,8 RON la 5.664.410.833,5 RON, prin emisiunea unui număr de 643.602.257 acţiuni noi, cu o valoare nominală de 0,1 RON. Acţiunile nou emise au fost subscrise şi sunt alocate după cum urmează:

  • Ministerul Economiei şi Comerţului (“Acţionarul de Stat”) îşi majorează participaţia cu un număr de 266.977.088 acţiuni, reprezentând echivalentul valorii terenurilor, in suprafata de 1507,85 ha, pentru care societatea a obţinut certificate de atestare a dreptului de proprietate în perioada de până la 10.10.2005, acţiuni emise si alocate de drept conform art. 12 al Legii 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării şi a Legii nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului Petrom;
  • OMV Aktiengesellschaft a subscris un număr de 334.209.314 acţiuni, cu o valoare nominală de 0,1 RON, pentru care a plătit, în numerar, suma de 9.140.624,74 Euro;
  • Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a subscris un număr de 13.275.740 acţiuni, cu o valoare nominală de 0,1 RON, pentru care a plătit, în numerar, suma de 363.091,49 Euro;
  • Un numar de 3924 acţionari persoane fizice şi juridice, române şi străine, ale căror date de identificare sunt menţionate la registrul independent REGISCO S.A. Bucureşti, au subscris un număr de 29.140.115 acţiuni cu o valoare nominală de 0,1 RON, pentru care au plătit, în numerar, suma de 2.766.125,00 RON şi 40.446,96 Euro.

Ca urmare a majorării capitalului social, structura acţionariatului S.C. Petrom S.A. se modifică după cum urmează:

Nr. crt. Shareholders Domicile (or corporate registered office) Shares number Capital [RON] %
1.

OMV Aktiengesellschaft

A-1090 Viena, Otto
Wagner-Platz nr. 5, Austria
28,894,467,414

2,889,446,741.40

51.011
2.

Ministry of Economy and Commerce

 

Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152 sector 1

23,081,824,604

2,308,182,460.40

40.749

3. EBRD One Exchange Square,
London, EC2A 2JN, Anglia

1,147,770,061

114,777,006.10

2.026

4.

Persoane fizice şi juridice - datele de identificare ale acestora sunt mentionate la registrul independent REGISCO S.A. Bucureşti

 

3,520,046,256

352,004,625.60

6.214
  TOTAL  

56,644,108,335

5,664,410,833.50 lei

100

2. Ca urmare a subscrierilor realizate de acţionarii existenţi, din numărul maxim de 655.312.380 acţiuni, oferite spre subscriere, pentru majorarea capitalului social, aprobată prin Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii din data de 22 noiembrie 2005, un număr de 11.710.123 acţiuni nu au fost subscrise. În conformitate cu hotărârea adunării generale, acţiunile care nu au fost subscrise până la data închiderii perioadei de subscriere - 9 februarie 2006 - sunt anulate.

3. Dl. Gheorghe Constantinescu, Director General Executiv al S.C. „PETROM” S.A., identificat cu CI PH nr. 371533, emis de Poliţia municipiului Ploieşti, la data de 14.03.2003, având domiciliul în Ploieşti, Strada Victoriei nr. 28, judeţul Prahova, este împuternicit să semneze şi să îndeplinească orice act, instrument sau formalitate ce este în legătura cu sau reiese din hotărârile de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la suplimentări, amendamente, anexe, notificări, cereri, renunţări, acorduri, formalităţi cu autorităţile relevante, în special cu Registrul Comerţului, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi societatea de registru independent, REGISCO S.A., după caz. Dl. Gheorghe Constantinescu are dreptul de a delega oricare dintre puterile menţionate. Împuternicirea rămâne în vigoare până la aducerea la îndeplinire a hotărârilor.

4. Actul adiţional la Actul Constitutiv, semnat de dl. Gheorghe Constantinescu, va fi înregistrat la Registrul Comerţului.