Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - HOTĂRÂRILE Adunărilor Generale Ordinare şi Extraordinare ale Acţionarilor OMV Petrom SA din data de 3 august 2010

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului: 4 august 2010
Denumirea entităţii emitente: S.C. OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 239, sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 429 082/0372 868 544
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R 
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile
mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

HOTĂRÂRILE Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor OMV Petrom SA din data de 3 august 2010.pdf, (0.54 MB, PDF) 

HOTĂRÂRILE Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor OMV Petrom SA din data de3 august 2010.pdf, (1.07 MB, PDF) 

  • Un nou membru în Consiliul de Supraveghere al Petrom
  • Desprinderea unor unităţi de afaceri din cadrul Diviziei de Marketing – toate activităţile de marketing vor fi consolidate într-o singură entitate
  • Procedura de retragere a acţionarilor Societatii

Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei, anunţă o serie de hotărâri care au fost luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, în data de 3 august 2010.

Domnul Jacobus Gerardus Huijskes, nou membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom SA
AGOA a luat act la renunţarea la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom a domnului Helmut Langanger si numeşte pe domnul Jacobus Gerardus Huijskes, având cetăţenie olandeza, născut la data de 5 Martie 1965, ca membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom SA responsabil cu activitatea de Explorare si Producţie. Domnul Huijskes este membru al Directoratului OMV si deţine poziţia de Director al diviziei de Explorare si Producţie.

Desprinderea unor unităţi de afaceri din cadrul Diviziei de Marketing – toate activităţile de marketing vor fi consolidate într-o singură entitate
AGEA a aprobat definitiv desprinderea in interesul OMV Petrom SA a unei parţi a patrimoniului sau aferenta activităţilor de marketing, si transmiterea cu titlu universal a activelor si pasivelor aferente acestor activitati către SC OMV Petrom Marketing SRL (o societate deţinuta 100% de catre OMV Petrom) conform termenilor si conditiilor prevazute in proiectul de desprindere publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2124 din data de 14 Mai 2010 si, prin urmare, aprobarea proiectului de deprindere, precum si a efectelor acestei operaţiuni, incluzând dar fara a se limita la:

a. Transmiterea cu titlu universal a unei parti a patrimoniului OMV Petrom SA catre SC OMV Petrom Marketing SRL
b. Majorarea capitalului social al SC OMV Petrom Marketing SRL, ca urmare a transmiterii unei parţi a patrimoniului OMV Petrom, prin emiterea unui număr de 7.755.989 parţi sociale noi cu valoarea nominala de 100 RON fiecare, care vor fi integral alocate OMV Petrom SA. Ca urmare a majorării de capital social, SC OMV Petrom Marketing SRL va avea un capital social de 980.379.299 RON impartit in 9.803.792 parti sociale, fiecare având o valoare nominala de 100 RON, deţinute in întregime de către OMV Petrom.
c. Data la care desprinderea va produce efecte este 1 octombrie 2010.

Procedura de retragere a acţionarilor Societatii
AGEA a aprobat procedura de retragere a acţionarilor Societatii, in conformitate cu prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, astfel cum a fost modificata si completata.

Mariana Gheorghe   
Director General Executiv