Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - HOTĂRÂRILE Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28 aprilie 2009

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului: 28 aprilie 2009
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobanţilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: +40 372 429082/ +40 372 868544
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile
mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat:

HOTĂRÂRILE Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28 aprilie 2009

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1806 din data de 26 Martie 2009, şi în ziarele “Ziarul Financiar”, “Bursa”, “Business Standard” şi “Financiarul” din data de  27 Martie 2009, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii comerciale PETROM S.A. („Societatea”) s-a întrunit astăzi 28.04.2009 ora 10.00, în Salonul „Le Diplomate”, la Hotel Athenee Palace Hilton, din Bucureşti, str. Episcopiei nr. 1-3, sector 1, în condiţii legale de validitate, cu participarea acţionarilor reprezentând 94,733% din capitalul social, după cum urmează: reprezentanţii OMV Aktiengesellschaft, deţinător a 28.894.467.414 acţiuni, reprezentând 51,011% din capitalul social al societăţii, reprezentanţii Ministerului Economiei, deţinător a 11.690.694.418 acţiuni, reprezentând 20,639% din capitalul social al societăţii, reprezentanţii societăţii Fondul Proprietatea SA deţinător a 11.391.130.186 acţiuni, reprezentând 20,110% din capitalul social al societăţii, reprezentanţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, deţinător a 1.147.770.061 acţiuni, reprezentând 2,026%, şi un număr de 29  acţionari, persoane fizice şi reprezentanţi ai acţionarilor persoane juridice, deţinători a 536.805.408  acţiuni, reprezentând 0,947  % din capitalul social al societăţii.
În baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată şi modificată şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii  comerciale PETROM SA a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1: Cu majoritate de voturi se aprobă situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2008, întocmite în conformitate cu Standardele Româneşti de Contabilitate (RAS), pe baza Raportul Auditorului Financiar şi a Raportului Anual, cuprinzând Raportul Directoratului şi Raportul Consiliului de Supraveghere pentru exerciţiul financiar 2008, având următorii indicatori principali:

  mil. lei
Cifra de afaceri netă 16.751
Profit înainte de dobânzi şi impozitare (EBIT) 1.309
Profit înainte de dobânzi, impozitare, deprecieri şi
amortizări  (EBITDA)
3.565
Profit net 1.022
Profit brut 1.605
Investiţii 6.404

Hotărârea nr. 2: Cu majoritate de voturi se aprobă situaţiile financiare consolidate încheiate la 31 decembrie 2008, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportul Auditorului Financiar şi a Raportului Consiliului de Supraveghere, având următorii indicatori principali:

  mil. lei
Cifra de afaceri netă 20.127
Profit inainte de dobanzi şi impozitare (EBIT) 1.205
Profit din activitatea curenta 1.129
Profit net 896

Hotărârea nr. 3: Cu majoritate de voturi se aprobă propunerea Directoratului de a nu se distribui dividende pentru exerciţiul financiar 2008.

Hotărârea 3A: Cu majoritate de voturi a fost respinsă propunerea Ministerului Economiei de distribuire a profitului după deducerea rezervelor legale, după cum urmează:

  • pentru participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat in 2008, si
  • acordarea de dividende actionarilor societatii in cuantum de minim 50% din profitul de repartizat.

Hotărârea nr. 4: Cu majoritate de voturi se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2009, cu următorii indicatori principali:

  mil. lei
Cifra de afaceri (fără accize) 11.125
Profit din exploatare (EBIT) 771
Profit brut (EBT) 1.321
Profit net (NI) 1.110
Profit net din exploatare după impozitare (NOPAT) 976
Profit înainte de dobânzi, impozitare şi deprecieri (EBITDA) 2.220
Investiţii 4.726

Hotărârea nr. 5: Cu majoritate de voturi se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exerciţiul financiar 2008.

Hotărârea nr. 6: Cu majoritate de voturi exprimate în mod secret, sunt numiţi, pentru următoarea perioadă de 4 ani, următorii membri ai Consiliului de Supraveghere al societăţii:

1. Dl. Wolfgang Ruttenstorfer, de cetăţenie austriacă, născut la data de 15.10.1950, în Viena, ţara Austria, cu domiciliul în Modling, ţara Austria, având paşaport S 1000297, eliberat de Autorităţile Austriece, la data de 07.12.2006, reprezentant al OMV AG, acţionarul majoritar al societăţii;
2. Dl. Gerhard Roiss, de cetăţenie austriacă, născut la data de 02.04.1952, în Linz,  ţara Austria,  cu  domiciliul în  Linz,  ţara Austria,  având paşaport S 1000121, eliberat de Autoritatile  Austriece, la data de 19.01.2007, reprezentant al OMV AG, actionarul majoritar al societăţii;
3. Dl. Werner  Auli, de cetăţenie austriacă, născut în Viena, ţara Austria, la data de 20.11.1960, cu domiciliul în Viena, ţara Austria, având paşaport P 2486117, eliberat de Autorităţile  Austriece, la data de 16.11.2008, reprezentant al OMV AG, acţionarul majoritar al societăţii;
4. Dl. David C. Davies, de cetăţenie britanică, născut la data de 06.05.1955, în Liverpool, ţara Marea Britanie, cu domiciliul în Viena, ţara Austria, având paşaport 761037486, eliberat de Autoritatile Britanice, la data de 09.03.2004, reprezentant al OMV AG, actionarul majoritar al societăţii;
5. Dl. Helmut Langanger, de cetăţenie austriaca, născut la data de 25.04.1950, în Knittelfeld,  tara Austria, cu domiciliul în Strasshof, ţara Austria, având paşaport L 0574344 0, eliberat de Autoritatile Austriece, la data de 30.05.2005, reprezentant al OMV AG, actionarul majoritar al societăţii;
6. Dl. Riccardo Puliti, de cetăţenie Italiană, născut la data de 26.02.1962, în Firenze, ţara Italia, cu domiciliul în Italia, având paşaport Y 248915 eliberat de Autoritatile Italiene, la data de 10.09.2003, reprezentant al Bancii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
7. Dl. Marian Ţurlea, de cetăţenie română, născut la data de 06.12.1962 în Lucieni, judeţ  Dambovita, ţara România, cu domiciliul în Bucureşti sector 3, str. Voievod Alexandru Moruzzi nr. 6, bl. B6, sc. 2, ap.63, ţara România posesor al CI seria RR nr. 525918 eliberat de SPCEP S3 biroul nr.2 la data de 14.05.2008, avand CNP 1621206151784, reprezentant al Ministerului Economiei;
8. Dl. Gheorghe Ionescu, de cetăţenie română, născut la data de 17.02.1953 în Malureni, judet Arges, ţara România, cu domiciliul în loc. Bucureşti, sector 2, str. Scheiul de Jos, nr. 10-12,  ţara România, posesor al CI seria RR nr. 543424 eliberat de SPCEP S2 biroul nr.1 la data de 10.10.2008, avand CNP 1530217400420, reprezentant al Ministerului Economiei;
9. Dl. Daniel Costea, de cetăţenie română, născut la data de 27.10.1974 în Tecuci, judet Galati, ţara România, cu domiciliul în Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 20, bl. C2, sc. 6, ap. 212, sector 6, ţara România, posesor al CI seria RR nr. 259100 eliberat de Sectia 1 Politie Bucureşti la data de 24.01.2003, avand CNP 1741027173175,  reprezentant al Fondului Proprietatea SA;

Hotărârea nr. 7: Cu majoritate de voturi se stabileşte remuneraţia membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs, precum şi a limitelor generale ale remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere însărcinaţi cu funcţii specifice în cadrul acestuia, la nivelul propus în şedinţă.

Hotărârea nr. 8: Cu majoritate de voturi exprimate în mod secret, se numeşte ca auditor financiar al societăţii, firma Deloitte Audit SRL cu sediul in Bucureşti, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, sector 1, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J 40/ 6775/ 1995, CUI: 7756924, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) şi membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, având ca reprezentant faţă de Societate (Petrom SA) pe domnul Farrukh Khan,  de cetăţenie britanică, cu reşedinta în România, loc. Bucureşti,  şos. Tunari nr. 1H, vila nr. 3, judeţ Ilfov, legitimat cu paşaport nr. 706023297, eliberat la data de 05.06.2006 de Autoritatile Britanice, CNP: 7690526400017.
De asemenea, se stabileşte durata contractului de audit financiar la 1 (un)  an, respectiv pentru anul financiar 2009. Directoratul societăţii este împuternicit să stabilească remuneraţia auditorului financiar.

Hotărârea nr. 9: Cu majoritate de voturi se aprobă data de 14 Mai 2009  ca „Dată de Înregistrare” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital, respectiv data de înregistrare a acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor.

Hotărârea nr. 10: Cu majoritate de voturi, doamna Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societăţii, este mandatată de adunarea generală să semneze în numele acţionarilor hotărârile prezentei adunări generale şi să efectueze toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi aplicarea hotărârilor adoptate.

Wolfgang Ruttenstorfer

Preşedintele Consiliului de Supraveghere