Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent -HOTĂRÂRILE Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 16 decembrie 2008

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului: 16 decembrie 2008
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobanţilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: +40 372 868930/ +40 372 868544
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile
mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat:

HOTĂRÂRILE Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 16 decembrie 2008

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 6450 din data de 14.11.2008, şi în „Ziarul Financiar” din data de 14.11.2008, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii comerciale Petrom SA cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 239, sector 1, cu număr de înmatriculare în Registrul Comerţului J40/8302/1997 şi CUI: 1590082, s-a întrunit astăzi 16.12.2008 ora 9.30, în Sala „ Valahia” la Hotel Crowne Plaza, din Bucureşti, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, în condiţii legale de validitate, cu participarea acţionarilor reprezentând 75,18 % din capitalul social, astfel: reprezentantul OMV Aktiengesellschaft, deţinător a 51,011 % din capitalul social al societăţii, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, deţinător a 20,639 % din capitalul social al societăţii, reprezentantul Fondul Proprietatea SA, deţinător a 20,110 % din capitalul social al societăţii şi un număr de 15 acţionari, persoane fizice şi reprezentanţi ai acţionarilor persoane juridice, deţinători a 1,5 % din capitalul social al Societăţii. În baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată şi modificată, şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii comerciale Petrom S.A. Bucureşti a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1: Cu majoritate de voturi se aprobă revizuirea bugetului de investiţii al Petrom pentru anul 2008, de la 6.125 mil. RON la 6.410 mil. RON.

Hotărârea nr. 2: Cu unanimitate de voturi se aprobă stabilirea datei de 07 Ianuarie 2009 ca “data de înregistrare” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.

Hotărârea nr. 3: Cu unanimitate de voturi, doamna Mariana Gheorghe, Director General Executiv şi Preşedinte al Directoratului Societăţii, este mandatată de adunarea generală să semneze în numele acţionarilor Hotărârile adunării generale şi să efectueze toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi aplicarea hotărârilor adoptate.

Wolfgang Ruttenstorfer
Presedintele Consiliului de Supraveghere al Petrom SA