Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent -HOTĂRÂRILE Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 16 decembrie 2008

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului: 16 decembrie 2008
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobanţilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: +40 372 868930/ +40 372 868544
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile
mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat:

HOTĂRÂRILE Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 16 decembrie 2008

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 6450 din data de 14.11.2008, şi în „Ziarul Financiar” din data de 14.11.2008, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii comerciale Petrom SA cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 239, sector 1, cu număr de înmatriculare în Registrul Comerţului J40/8302/1997 şi CUI: 1590082, s-a întrunit astăzi 16.12.2008 ora 10.30, în Sala „Valahia” la Hotel Crowne Plaza, din Bucureşti, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, în condiţii legale de validitate, cu participarea acţionarilor reprezentând 95,30 % din capitalul social, astfel: reprezentantul OMV Aktiengesellschaft, deţinător a 51,011 % din capitalul social al societăţii, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, deţinător a 20,639 % din capitalul social al societăţii, reprezentantul Fondul Proprietatea SA, deţinător a 20,110 % din capitalul social al societăţii şi un număr de 20 acţionari, persoane fizice şi reprezentanţi ai acţionarilor persoane juridice, deţinători a 1,51 % din capitalul social al Societăţii. În baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată şi modificată, şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii comerciale Petrom S.A. Bucureşti a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1: Cu majoritate de voturi se aprobă cumpărarea de către societate de acţiuni proprii, de pe piaţa organizată de valori mobiliare, în condiţiile art. 1031 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, care urmează să fie distribuite cu titlu gratuit salariaţilor potrivit art. 168 alin 5 din Contractul Colectiv de Muncă Petrom, în următoarele condiţii:

  • vor fi achiziţionate de pe piaţa organizată a valorilor mobiliare până la 10 milioane de acţiuni, reprezentând 0,02 % din capitalul social al societăţii;
  • preţul minim al fiecărei acţiuni va fi de 0,1 RON (valoare nominală) iar preţul maxim al fiecărei acţiuni nu va depăşi 0,655 RON, cotaţia istorică maximă înregistrată până la data prezentei Adunări Generale;
  • durata de timp pentru care va fi aprobat programul este de maximum 18 luni de la data publicării hotărârii Adunării Generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
  • pe perioada de derulare a programului de răscumpărare, vor fi respectate prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 2273/2003/EC în legătura cu preţul efectiv şi volumul fiecărei tranzacţii realizate;
  • acţiunile dobândite vor fi distribuite angajaţilor îndreptăţiţi în termen de 12 luni de la data achiziţionării acestora;
  • plata acţiunilor dobândite va fi făcută numai din profitul distribuibil sau din rezervele Petrom, cu excepţia rezervelor legale;
  • pentru realizarea şi administrarea programului de răscumpărare, conducerea executivă a societăţii va negocia şi contracta serviciile unei Societăţi de Servicii de Investiţii Financiare.

Hotărârea nr. 2: Cu unanimitate de voturi se aprobă data de 07 Ianuarie 2009 ca “data de înregistrare” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.

Hotărârea nr. 3: Cu unanimitate de voturi, doamna Mariana Gheorghe, Director General Executiv şi Preşedinte al Directoratului Societăţii, este mandatată de adunarea generală să semneze în numele acţionarilor Hotărârile adunării generale şi să efectueze toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi aplicarea hotărârilor adoptate.

Wolfgang Ruttenstorfer
Presedintele Consiliului de Supraveghere al Petrom SA