Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – Disponibilitate anunt privind actualizarea alocarii ofertei publice secundare

NU POATE FI EMIS, PUBLICAT SAU DISTRIBUIT, ÎN TOT SAU ÎN PARTE, DIRECT SAU INDIRECT, ÎN SAU TRANSMIS CĂTRE STATELE UNITE ALE AMERICII, AUSTRALIA, CANADA SAU JAPONIA SAU ALTĂ JURISDICŢIE ÎN CARE O ASTFEL DE ACŢIUNE AR CONSTITUI O ÎNCĂLCARE A LEGISLAŢIEI SAU REGLEMENTĂRILOR ÎN VIGOARE ÎN RESPECTIVA JURISDICŢIE

Aplicabil doar în sensul Regulilor din Marea Britanie privind Prospectele, prezentul anunţ este un material publicitar și nu un prospect. In sensul legislației valorilor mobiliare din Romania, acest raport curent nu reprezintă un prospect. Investitorii nu trebuie să subscrie sau să achiziţioneze vreuna dintre valorile mobiliare la care se face referire în prezentul anunţ, decât în baza informaţiilor din prospectul publicat in conformitate cu prevederile Legii pieței de capital nr. 297/2004 ("Prospectul"). Se va solicita admiterea la listare a certificatelor globale de depozit având la bază acţiuni suport emise de OMV Petrom S.A. la Lista Oficială a UK Financial Conduct Authority şi tranzacţionarea acestora pe piaţa principală a instrumentelor financiare listate pe London Stock Exchange plc. Prospectul este disponibil pe pagina de internet a OMV Petrom S.A. la adresa www.omvpetrom.com, pe pagina de internet a Fondul Proprietatea S.A. la adresa www.fondulproprietatea.ro și pe pagina de internet a Bancii Comerciale Romane la adresa www.bcr.ro.

Data raportului: 17 octombrie 2016
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numarul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

În data de 17 octombrie 2016, OMV Petrom S.A. ("Compania") a primit de la Fondul Proprietatea S.A. ("Vânzătorul") anunțul privind alocarea si prețul aferent ofertei publice secundare a Vânzătorului cu privire la vânzarea parţială a Acțiunilor sale (sub formă de Acțiuni si GDR-uri) deţinute în Companie.

Anunțul este disponibil pe websitul Companiei la www.omvpetrom.com > Relatia cu investitorii > Prospect.

Extras din anunțul de la Fondul Proprietatea:

Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti, în calitate de Administrator de Investiţii al Fondul Proprietatea S.A. („Fondul”), anunță, în continuarea raportului anterior din data de 14 octombrie 2016 referitor la alocarea si prețul ofertei publice secundare a Fondul Proprietatea S.A. cu privire la vânzarea parţială a Acțiunilor sale (sub formă de Acțiuni si GDR-uri) deţinute în OMV Petrom S.A. (“Oferta”), că, urmare a modificării unor instrucțiuni de decontare din partea unor investitori instituționali realizată în limitele Acțiunilor alocate acestora inițial în sensul creșterii facilității de GDR-uri, numărul de Acțiuni alocat tranșei investitorilor instituționali anunțat în data de 14 octombrie 2016 de 3.246.990.097 Acțiuni este acum împărțit după cum urmează: 2.873.140.897 Acțiuni urmează a fi vândute sub forma de Acțiuni, iar 373.849.200 Acțiuni urmează a fi vândute sub forma de GDR-uri. Întrucât această creștere în alocarea GDR-urilor vizează doar tranșa investitorilor instituționali, alocările anunțate anterior pentru investitorii de retail (care vizau doar Acțiuni), rămân neschimbate. 

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedintele Directoratului

Informaţii juridice importante
Acest anunţ este strict în scop informativ şi nu intenţionează să reprezinte, şi nu trebuie înțeles ca, o ofertă de a vinde sau a subscrie valori mobiliare, o solicitare de ofertă de a cumpăra sau subscrie valori mobiliare, sau un anunţ al unei solicitări viitoare a unei oferte de a cumpăra sau subscrie valori mobiliare şi nu va constitui o ofertă, solicitare sau vânzare în Statele Unite, Australia, Canada sau Japonia sau altă jurisdicţie în care o astfel de ofertă, solicitare sau vânzare este ilegală înaintea înregistrării, exceptare de la înregistrare sau calificare conform legilor aplicate valorilor mobiliare într-o astfel de jurisdicţie, şi distribuţia acestui comunicat în jurisdicţii poate fi restricţionată în mod similar.

Valorile mobiliare nu au fost şi nu vor fi înregistrate sub US Securities Act, şi pot fi oferite şi vândute în Statele Unite ale Americii (precum este definit in Regulamentul S parte a Actului privind Valorile Mobiliare ale Statelor Unite din 1933, astfel cum a fost modificat ("US Securities Act") dacă sunt înregistrate conform Actului privind Valorile Mobiliare sau în cazul unei excepţii valide de la o asemenea înregistrare. Nu va fi nicio ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite.

Acest anunţ nu reprezintă un anunț de Ofertă, comunicat cu caracter publicitar sau un prospect, în scopul legislației românești privind valorile mobiliare şi nu constituie și nu este parte a niciunei oferte sau invitații de a vinde, și nu reprezintă niciun fel de solicitare sau ofertă de a cumpăra sau subscrie pentru niciun fel de Acțiuni Oferite sau GDR sau alte valori mobiliare și nici nu va reprezenta (parţial sau integral) şi nici distribuirea sa, nu va reprezenta baza vreunui contract, sau va fi avut in vedere în legătură cu vreun contract. Oferta și distribuția acestui anunț și alte informații în legatura cu Oferta în anumite jurisdicții poate fi restricționată prin lege iar persoanele care intra în posesia oricăror documente sau informații la care se face referire în acest anunţ trebuie să se informeze și să respecte orice astfel de restricții. Orice abatere de la respectarea acestor restricții poate constitui o incalcare a legii valorilor mobiliare din oricare astfel de jurisdicții. Orice cumpărare de valori mobiliare la care se face referire în acest anunţ în cadrul Oferteitrebuie să se bazeze exclusiv pe informaţiile conţinute în Prospect ce va fi emisă în legatură cu Oferta şi admiterea la tranzacţionare. Înainte de a cumpăra orice valori mobiliare la care se face referire în acest anunţ, persoanele trebuie să se asigure că au inţeles şi acceptat pe deplin riscurile enumerate in Prospectul ce va fi publicat. Informația conținută în acest anunț este numai pentru scopuri de informare generala și nu presupune a fi integrală sau completă. Nu se poate pune fundament pentru niciun scop pe informația cuprinsă în acest anunţ, sau pe acurateţea, caracterul complet sau corectitudinea acesteia.

Această comunicare este adresată numai către, în oricare stat din Zona Economică Europeană (altele decât România sau Regatul Unit al Marii Britanii) care aplică Directiva 2003/71/EC, cu modificările ulterioare (împreună cu oricare măsuri implementate în oricare stat membru, "Directiva privind Prospectul"), acele persoane care se califică drept investitori calificaţi (conform definiţiei din Articolul 2(1)(e) din Directiva privind Prospectul) ("Investitori Calificaţi") dintr-un asemenea stat membru, şi alte persoane cărora acest document le poate fi comunicat în mod legal. Orice investiţie sau activitate legată de investiţii la care face referire acest anunţ este disponibilă, în oricare stat membru al Zonei Economice Europene (altele decât România sau Regatul Unit al Marii Britanii), Investitorilor Calificaţi şi poate fi dezvoltată numai cu astfel de persoane. Orice persoană dintr-un stat membru al Zonei Economice Europene (altele decât România sau Regatul Unit al Marii Britanii) care nu este un Investitor Calificat nu ar trebui să acţioneze sau să se bazeze pe acest anunţ sau conţinutul acestui anunţ.

Această comunicare este adresată numai către (i) persoane care se află în afara Marii Britanii sau (ii) persoanelor din Marea Britanie care sunt Investitori Calificaţi şi au (a) experiența profesională în chestiuni privind investițiile, aflate sub incidenţa articolului 19(5) al Actului privind Serviciile și Piețele Financiare din 2000 (Promovare Financiară) Ordinul 2005, cu modificarile ulterioare ("Ordinul") sau (b) entități cu venituri ridicate și alte persoane cărora li se poate în mod legal comunica acest anunţ, conform Articolului 49 (2) al Ordinului sau (c) persoane fizice certificate cu venituri ridicate și investitori sofisticați certificaţi sau auto certificați, asa cum este descris în Articolele 48, 50 și 50A ale Ordinului sau (d) persoane cărora acest anunţ le poate fi comunicat în mod legal (toate aceste persoane fiind denumite "Persoane Relevante"). Orice activitate de investiții la care face referire acest anunţ va fi disponibilă catre și va antrena numai persoane din categoria Persoane Relevante. Orice persoană care nu este Persoană Relevantă nu ar trebui să acționeze sau să se bazeze pe acest document sau conținutul acestuia.

Informația conținută în acest anunț este numai pentru scopuri de informare generala și nu presupune a fi integrală sau completă. Nu se poate pune fundament pentru niciun scop pe informația cuprinsă în acest anunţ, sau pe acuratețea, caracterul complet sau corectitudinea acesteia. Informația din acest anunț este supusă modificărilor. Orice cumpărare a Acțiunilor Oferite sau GDR din Ofertă de către un investitor trebuie să fie făcută numai pe baza informațiilor conținute în Prospectul publicat în legătură cu Oferta.

Nu se va întreprinde nicio operaţiune de stabilizare în legătură cu Oferta.

Nici anunţul nici orice copie a acestuia nu pot fi luate sau transmise, direct sau indirect, în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada sau Japonia sau orice alta jurisdictie in care ar constitui o violare a legilor si regulamentelor relevante.