Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Convocarea AGOA pentru 25 Aprilie 2017

În conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piața de capital şi Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
 
Data raportului: 23 martie 2017
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")
Numărul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO 
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si vărsat: 5.664.410.833,5 RON 
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra
 

 
Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. pentru data de 25 aprilie 2017 (prima convocare)
 
În conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom S.A., Legea Societăților nr. 31/1990, Legea pieței de capital nr. 297/2004, și Regulamentele CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, OMV Petrom S.A. convoacă prin prezenta acționarii societății la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25 aprilie 2017 (convocarea AGOA se găsește atașată la prezenta ca Anexă).
 
Materialele informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 24 martie 2017, în format electronic pe website-ul societăţii (www.omvpetrom.com) și în format fizic la registratura de la sediul societăţii.
 
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost aprobată de Directorat pe 16 martie 2017 și, ulterior, de către Consiliul de Supraveghere, pe 23 martie 2017. 
 
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a și în două ziare de circulație națională.

Anexă:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 25 aprilie 2017 – 7 pagini, (PDF, 316,7 KB)
 
 
Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Președinte al Directoratului