Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Convocarea AGEA şi AGOA pentru 26 Aprilie 2016

In conformitate cu Legea nr.297/2004 şi Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 23 martie 2016
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

  • Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. pentru data de 26 aprilie 2016
  • Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. pentru data de 26 aprilie 2016

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, Legea pieței de capital nr. 297/2004 și Regulamentul nr. 1/2006 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind emitenții și valorile mobiliare, OMV Petrom S.A. convoacă prin prezenta acționarii Societății la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 26 aprilie 2016 (convocarea AGOA și AGEA se găsește atașata la prezenta ca Anexă).

Materialele informative aferente ordinii de zi a AGOA și AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 25 martie 2016.

Convocarea AGOA și AGEA a fost aprobată de Directorat pe 16 martie 2016 și, ulterior, de către Consiliul de Supraveghere, pe 23 martie 2016. Convocarea AGOA și AGEA urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în două ziare de circulație națională.

Anexă:

Convocarea AGOA și AGEA pentru data de 26 aprilie 2016 – 8 pagini, (PDF, 488,9 KB)

Mariana Gheorghe   
Director General Executiv  
Președinte al Directoratului