Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. pentru data de 26 aprilie 2018

In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 19 martie 2018
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")
Numarul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București si Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. pentru data de 26 aprilie 2018

În conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom S.A., Legea Societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și Regulamentele CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, OMV Petrom S.A. convoacă prin prezenta acționarii societății la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 26 aprilie 2018 (convocarea este anexata la prezenta).

Materialele informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 21 martie 2018, în format electronic pe website-ul societăţii (www.omvpetrom.com) și în format fizic la registratura de la sediul societăţii.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost aprobată de Directorat și, ulterior, de către Consiliul de Supraveghere, pe 19 martie 2018.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a și în două ziare de circulație națională.

Anexă:
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. pentru data de 26 aprilie 2018, (PDF, 334,9 KB)

Mariana Gheorghe
Director General Executiv
Presedintele Directoratului

Stefan Waldner
Director Financiar
Membru al Directoratului