Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent- Convocare AGEA si AGOA pentru 22 septembrie 2015

In conformitate cu Legea nr.297/2004 şi Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 19 august 2015
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numărul de telefon/fax: 0372 429082/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si vărsat: 5.664.410.833,5 RON 
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

  • Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. pentru data de 22 septembrie 2015
  • Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. pentru data de 22 septembrie 2015

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, Legea pieței de capital nr. 297/2004 și Regulamentul nr. 1/2006 al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind emitenții și valorile mobiliare, OMV Petrom S.A. convoacă prin prezenta acționarii Societății la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  (AGEA) și la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 22 septembrie 2015 (convocarea AGEA si AGOA se găsește anexată la prezenta ca anexa A).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată (i) pentru aprobarea listării secundare a OMV Petrom S.A. pe Bursa de Valori din Londra prin emisiunea de certificate de depozit având la bază acțiuni suport, acțiuni existente ale OMV Petrom S.A., ce se intenționează a fi admise la listare pe lista oficială a Autorității de Supraveghere Financiară din Marea Britanie și admise la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori din Londra, precum și (ii) pentru împuternicirea Directoratului OMV Petrom S.A. ca, în funcție de condițiile favorabile ale pieței, să întreprindă toate acțiunile și formalitățile necesare pentru punerea în aplicare a acestei aprobări. Atât aprobarea, cât și împuternicirea sunt valabile până la data de 31 decembrie 2016.

Listarea secundară avută în vedere este de așteptat să conducă la diversificarea bazei de acționari, creșterea vizibilității, extinderea acoperirii de către brokeri internaționali și îmbunătățirea lichidității de tranzacționare a societăţii.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru a desemna un nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru perioada rămasă din mandatul acordat domnului Gerhard Roiss, ca urmare a renunțării sale la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere.

Materialele informative aferente ordinii de zi a AGEA și AGOA vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu 20 august 2015.

Convocarea AGEA și AGOA a fost aprobată de Directorat pe 13 august 2015 și, ulterior, de către Consiliul de Supraveghere, pe 18 august 2015. Convocarea AGEA și AGOA urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în două ziare de circulație națională.

Andreas Matje
Director Financiar
Membru al Directoratului