Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent – Aprobarea Prospectului aferent ofertei publice secundare de vanzare partiala a participatiei detinute de Fondul Proprietatea S.A. in OMV Petrom S.A

NU POATE FI EMIS, PUBLICAT SAU DISTRIBUIT, IN TOT SAU IN PARTE, DIRECT SAU INDIRECT, IN SAU CATRE STATELE UNITE ALE AMERICII, AUSTRALIA, CANADA SAU JAPONIA SAU ALTA JURISDICTIE IN CARE O ASTFEL DE ACTIUNE AR CONSTITUI O INCALCARE A LEGISLATIILOR SAU REGLEMENTARILOR IN VIGOARE IN RESPECTIVA JURISDICTIE 
  
În sensul Regulilor aplicabile Prospectelor din Marea Britanie, prezentul anunţ este un material publicitar. În sensul Legislației aplicabile pieţei de capital din România, prezentul anunţ nu este un anunţ de ofertă, material publicitar sau prospect. Investitorii nu trebuie să subscrie sau să achiziţioneze vreuna dintre valorile mobiliare la care se face referire în prezentul anunţ, decât în baza informaţiilor din prospectul care urmează a fi publicat in conformitate cu prevederile Legii pietei de capital nr. 297/2004 (“Prospectul”). Cererea va fi depusă pentru admitere la tranzacţionare a certificatelor de depozit globale având la bază acţiuni suport ale Societăţii la Lista Oficială a UK Financial Conduct Authority, şi la tranzacţionare pe piaţa principală a instrumentelor financiare listate pe London Stock Exchange plc. Prospectul va fi disponibil pe pagina de internet a OMV Petrom S.A. la adresa www.omvpetrom.com, pe pagina de internet a Fondul Proprietatea S.A. la adresa www.fondulproprietatea.ro, si pe pagina de internet a Bancii Comerciale Romane la adresa www.bcr.ro

In conformitate cu Legea nr. 297/2004 si Regulamentul CNVM nr. 1/2006 
Data raportului: 5 octombrie 2016
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1
Numarul de telefon/fax: 0372 160697/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti 

Eveniment important de raportat: Aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a Prospectului aferent ofertei publice secundare de vanzare partiala a participatiei detinute de Fondul Proprietatea S.A. in OMV Petrom S.A., sub forma de actiuni si certificate de depozit avand drept suport actiuni. 

Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat la data de 5 octombrie 2016 Prospectul de oferta publica secundara prin care Fondul Proprietatea S.A. ofera spre vanzare pana la 3.641.100.108 de actiuni detinute in OMV Petrom S.A. („ Compania”) (reprezentand aproximativ 6,4% din capitalul social al OMV Petrom S.A.), sub forma de actiuni si certificate globale de depozit (“Global Depozitary Receipts” in limba engleza, in continuare „GDR”) avand drept suport actiuni („Oferta”). Solicitarea va fi catre: (1) United Kingdom Financial Conduct Authority („ UK FCA”) drept autoritate competenta a United Kingdom Financial Services and Markets Act 2000, pentru admiterea GDR la tranzactionare pe lista oficiala in segmentul standard al United Kingdom FCA si (2) London Stock Exchange plc pentru admiterea GDR la tranzactionare pe piata principala a instrumentelor financiare listate la London Stock Exchange. 

Descarca Anexa: Decizia ASF nr. 1934/05.10.2016, (TXT, 130,1 KB)

Mariana Gheorghe 
Director General Executiv
Presedintele Directoratului 
  
Informaţii juridice importante
Acest anunţ este strict în scop informativ şi nu intenţionează să reprezinte, şi nu trebuie înțeles ca, o ofertă de a vinde sau a subscrie valori mobiliare, o solicitare de ofertă de a cumpăra sau subscrie valori mobiliare, sau un anunţ al unei solicitări viitoare a unei oferte de a cumpăra sau subscrie valori mobiliare şi nu va constitui o ofertă, solicitare sau vânzare în Statele Unite, Australia, Canada sau Japonia sau altă jurisdicţie în care o astfel de ofertă, solicitare sau vânzare este ilegală înaintea înregistrării, exceptare de la înregistrare sau calificare conform legilor aplicate valorilor mobiliare într-o astfel de jurisdicţie, şi distribuţia acestui comunicat în jurisdicţii poate fi restricţionată în mod similar.
Valorile mobiliare nu au fost şi nu vor fi înregistrate sub US Securities Act, şi pot fi oferite şi vândute în Statele Unite ale Americii (precum este definit in Regulamentul S parte a Actului privind Valorile Mobiliare ale Statelor Unite din 1933, astfel cum a fost modificat („US Securities Act”) dacă sunt înregistrate conform Actului privind Valorile Mobiliare sau în cazul unei excepţii valide de la o asemenea înregistrare. Nu va fi nicio ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite.
Acest anunţ nu reprezintă un anunț de Ofertă, comunicat cu caracter publicitar sau un prospect, în scopul legislației românești privind valorile mobiliare şi nu constituie și nu este parte a niciunei oferte sau invitații de a vinde, și nu reprezintă niciun fel de solicitare sau ofertă de a cumpăra sau subscrie pentru niciun fel de Acțiuni Oferite sau GDR sau alte valori mobiliare și nici nu va reprezenta (parţial sau integral) şi nici distribuirea sa, nu va reprezenta baza vreunui contract, sau va fi avut in vedere în legătură cu vreun contract. Oferta și distribuția acestui anunț și alte informații în legatura cu Oferta în anumite jurisdicții poate fi restricționată prin lege iar persoanele care intra în posesia oricăror documente sau informații la care se face referire în acest anunţ trebuie să se informeze și să respecte orice astfel de restricții. Orice abatere de la respectarea acestor restricții poate constitui o incalcare a legii valorilor mobiliare din oricare astfel de jurisdicții. Orice cumpărare de valori mobiliare la care se face referire în acest anunţ în cadrul Oferteitrebuie să se bazeze exclusiv pe informaţiile conţinute în Prospect ce va fi emisă în legatură cu Oferta şi admiterea la tranzacţionare. Înainte de a cumpăra orice valori mobiliare la care se face referire în acest anunţ, persoanele trebuie să se asigure că au inţeles şi acceptat pe deplin riscurile enumerate in Prospectul ce va fi publicat. Informația conținută în acest anunț este numai pentru scopuri de informare generala și nu presupune a fi integrală sau completă. Nu se poate pune fundament pentru niciun scop pe informația cuprinsă în acest anunţ, sau pe acurateţea, caracterul complet sau corectitudinea acesteia.
Această comunicare este adresată numai către, în oricare stat din Zona Economică Europeană (altele decât România sau Regatul Unit al Marii Britanii) care aplică Directiva 2003/71/EC, cu modificările ulterioare (împreună cu oricare măsuri implementate în oricare stat membru, “Directiva privind Prospectul”), acele persoane care se califică drept investitori calificaţi (conform definiţiei din Articolul 2(1)(e) din Directiva privind Prospectul) (“Investitori Calificaţi”) dintr-un asemenea stat membru, şi alte persoane cărora acest document le poate fi comunicat în mod legal. Orice investiţie sau activitate legată de investiţii la care face referire acest anunţ este disponibilă, în oricare stat membru al Zonei Economice Europene (altele decât România sau Regatul Unit al Marii Britanii), Investitorilor Calificaţi şi poate fi dezvoltată numai cu astfel de persoane. Orice persoană dintr-un stat membru al Zonei Economice Europene (altele decât România sau Regatul Unit al Marii Britanii) care nu este un Investitor Calificat nu ar trebui să acţioneze sau să se bazeze pe acest anunţ sau conţinutul acestui anunţ.
Această comunicare este adresată numai către (i) persoane care se află în afara Marii Britanii sau (ii) persoanelor din Marea Britanie care sunt Investitori Calificaţi şi au (a) experiența profesională în chestiuni privind investițiile, aflate sub incidenţa articolului 19(5) al Actului privind Serviciile și Piețele Financiare din 2000 (Promovare Financiară) Ordinul 2005, cu modificarile ulterioare („ Ordinul”) sau (b) entități cu venituri ridicate și alte persoane cărora li se poate în mod legal comunica acest anunţ, conform Articolului 49 (2) al Ordinului sau (c) persoane fizice certificate cu venituri ridicate și investitori sofisticați certificaţi sau auto certificați, asa cum este descris în Articolele 48, 50 și 50A ale Ordinului sau  (d) persoane cărora acest anunţ le poate fi comunicat în mod legal (toate aceste persoane fiind denumite “ Persoane Relevante”). Orice activitate de investiții la care face referire acest anunţ va fi disponibilă catre și va antrena numai persoane din categoria Persoane Relevante. Orice persoană care nu este Persoană Relevantă nu ar trebui să acționeze sau să se bazeze pe acest document sau conținutul acestuia.
Informația conținută în acest anunț este numai pentru scopuri de informare generala și nu presupune a fi integrală sau completă. Nu se poate pune fundament pentru niciun scop pe informația cuprinsă în acest anunţ, sau pe acuratețea, caracterul complet sau corectitudinea acesteia. Informația din acest anunț este supusă modificărilor. Orice cumpărare a Acțiunilor Oferite sau GDR din Ofertă de către un investitor trebuie să fie făcută numai pe baza informațiilor conținute în Prospectul ce va fi publicat de Societate în legătură cu Oferta.
Nu se va întreprinde nicio operaţiune de stabilizare în legătură cu Oferta.
Nici anunţul nici orice copie a acestuia nu pot fi luate sau transmise, direct sau indirect, în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada sau Japonia sau orice alta jurisdictie in care ar constitui o violare a legilor si regulamentelor relevante.