Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

HOTĂRÂRILE Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 22 aprilie 2008

Conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului nr.1/2006 al CNVM

Data raportului: 22 aprilie 2007
Denumirea entităţii emitente: PETROM S.A.
Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobanţilor nr. 239 sector 1
Numărul de telefon/fax: +40 372 868930/ +40 372 868544
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului
Comertului: 1590082
Atribut fiscal: R
Număr de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris şi vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile
mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti
 

Eveniment important de raportat:

HOTĂRARILE Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 22 aprilie 2008
 

Conform convocării publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1592 din data de 20.03.2008, şi in ziarele “Ziarul Financiar”, “Bursa”, “Business Standard” şi “ Financiarul” din data de 21.03.2008, Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor societăţii comerciale PETROM S.A. cu sediul in Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 239, sector 1,  cu număr de inmatriculare in Registrul Comerţului J40/8302/1997 şi CUI: 1590082, s-a intrunit astazi 22.04.2008 ora 10.30, in Sala „Le Diplomate”, a Hotelului Athenee Palace Hilton, din Bucureşti, str. Episcopiei nr. 1-3, sector 1, in condiţii legale de validitate, cu participarea acţionarilor reprezentand 94,7634% din capitalul social, astfel: reprezentanţii OMV Aktiengesellschaft, deţinător a 51,011% din capitalul social al societăţii, reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, deţinător a 20,639% din capitalul social al societătii, reprezentanţii Fondul Proprietatea S.A. deţinător a 20,110% din capitalul social al societăţii, reprezentantul BERD, deţinător a 2,026% din capitalul social şi un numar de 30 acţionari, persoane fizice şi reprezentanţi ai acţionarilor persoane juridice, deţinători a 0,9777% din capitalul social al Petrom S.A. („Societate”). In baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată şi modificată şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor societăţii comerciale PETROM S.A. Bucureşti a adoptat urmatoarele hotărari:
 

Hotărarea nr. 1.1: Cu majoritate de voturi se aprobă situaţiile financiare ale Petrom S.A. pentru anul incheiat la 31 decembrie 2007, intocmite in conformitate cu Standardele Romaneşti de Contabilitate, in baza Raportul Auditorului Independent şi a Raportului Anual incluzand Raportul administratorilor şi Raportul Consiliului de Supraveghere, avand următorii indicatori principali:

mil lei

Cifra de afaceri

12.284,378

Profit din exploatare (EBIT)

1.964,598

Profit net

1.778,042

Profit brut

2.149,627

Flux de numerar din activitatea de exploatare

2.485,377

Hotărarea nr. 1.2: Cu majoritate de voturi se aprobă situaţiile financiare consolidate ale Grupului Petrom pentru anul incheiat la 31 decembrie 2007, intocmite in conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, in baza Raportul Auditorului Independent şi a Raportului Consiliului de Supraveghere, avand următorii indicatori principali:

mil lei

Venituri 14.940,957

Profit inainte de dobanzi şi impozitare

1.900,620
Profit din activitatea curenta 1.839,876

Profit net

1.540,868

Hotărarea nr. 2: Cu majoritate de voturi se aprobă plata către acţionarii societăţii a unui dividend, aferent exerciţiului financiar 2007, de 0,0191 lei/acţiune, in sumă brută totală de 1.081,9 milioane lei, reprezentand 61% din profitul net.

Distribuirea dividendelor va avea loc după urmatoarea procedură:

  • Către acţionarii persoane fizice cu domiciliul in Romania, plata dividendului se va face prin unităţile băncii BANCPOST S.A., incepand cu data de 22 mai 2008, pe baza actului de identitate valabil;
  • Către acţionarii persoane juridice romane, plata dividendului se va face prin virament bancar, pe baza unei solicitări exprese, adresată către Petrom S.A., Departamentul Afaceri Corporative şi Conformitate, Serviciul Proiecte Corporative, cu indicarea denumirii complete a titularului, a băncii şi contului in care să se efectueze plata;
  • Către acţionarii persoane fizice străine, plata dividendului se va face prin virament bancar, pe baza unei solicitări exprese, adresată către Petrom S.A. , Departamentul Afaceri Corporative şi Conformitate, Serviciul Proiecte Corporative, cu indicarea datelor de identitate complete ale titularului (nume, prenume, CNP, domiciliul), banca şi contul in care să se efectueze plata, adresa băncii, cod SWIFT, insoţită de Certificat de Rezidenţă Fiscală, in original şi traducere legalizată, şi de copia a actului de identitate valabil;
  • Către acţionarii persoane juridice străine, plata dividendului se va face prin virament bancar, pe baza unei solicitări exprese, adresată către Petrom S.A., Departamentul Afaceri Corporative şi Conformitate, Serviciul Proiecte Corporative, cu indicarea denumirii complete a titularului, a băncii şi a contului in care să se efectueze plata, adresa băncii, cod SWIFT, insoţită, de Certificat de Rezidenta Fiscala, in original şi traducere legalizată.

Suma indicata (0,0191 lei/actiune) este o valoare bruta. Valoarea neta va rezulta prin aplicarea cotei legale de impozitare, corespunzatoare pentru fiecare grupa de acţionari (rezident, nerezident, etc.)
Se stabileste data de 22 mai 2008, ca data la care va incepe plata dividendelor conform prevederilor de mai sus.
Plata dividendului se va realiza numai către acţionarii inscrişi, in Registrul Acţionarilor ţinut de către Depozitarul Central S.A., la Data de Inregistrare stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor.
Societatea recunoaşte  ca acţionari numai persoanele inregistrate la Depozitarul Central S.A.

Hotărarea nr. 3: Cu majoritate de voturi se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2008, avand urmatorii indicatori principali:

mil lei

Cifra de afaceri (fără accize)

11.973

Profit din exploatare (EBIT)

2.581

Profit brut (EBT)

2.857

Profit net (NI)

2.422

Profit net din exploatare după impozitare (NOPAT)

2.453

Profit din exploatare inainte de depreciere si amortizare  (EBITDA)

3.770
Investiţii 6.125

Hotărarea nr. 4: Cu majoritate de voturi se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru perioada 1 ianuarie – 17 aprilie 2007, a membrilor Directoratului pentru perioada 17 aprilie  - 31 decembrie 2007 şi a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru perioada 17 aprilie  - 31 decembrie 2007.

Hotărarea nr. 5: Cu majoritate de voturi se stabileşte remuneraţia netă anuală a fiecarui membru al Consiliului de Supraveghere, precum şi remuneraţia netă a membrilor comitetelor infiinţate de către Consiliul de Supraveghere in baza art. 15310 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, pentru anul in curs, la nivelul propus in sedinţă.

Hotărarea nr. 6: Cu majoritate de voturi se numeşte ca auditor financiar al societăţii firma Deloitte Audit SRL cu sediul in Bucureşti, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, sector 1, inregistrată in Registrul Comerţului sub nr. J 40/ 6775/ 1995, CUI: 7756924, membra a Corpului Expertilor Contabili şi Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) şi membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, avand ca reprezentant pe domnul Ahmed Hassan, cetatean pakistanez, cu resedinta in Romania, loc. Bucuresti,  str. Cotroceni nr. 5-7, et. 7, sector 6, legitimate cu Pasaport seria AS nr. 6801151, eliberat la data de 05.06.2006 de Autoritatile Pakistaneze. Directoratul este mandatat să stabilească remuneraţia auditorului financiar.
De asemenea, se stabileste durata contractului de audit financiar, de 1 (un) an, respectiv pentru anul financiar 2007.

Hotărarea nr. 7: Cu majoritate de voturi se respinge cererea formulată de AVAS, intrucat tranzacţia a fost incheiată cu respectarea competenţelor depline şi exclusive, legale şi statutare ale Directoratului şi ale Consiliului de Supraveghere, respectiv indeplineşte condiţiile legale.

Hotărarea nr. 8: Cu majoritate de voturi se aproba data de 09 Mai 2008  ca data de inregistrare a adunarii generale, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Hotărarea nr. 9: Cu majoritate de voturi, doamna Mariana Gheorghe, Director General Executiv al Societăţii, este mandatata de catre adunarea generala pentru a semna in numele acţionarilor hotărarile Adunărilor Generale ale Acţionarilor şi pentru a efectua toate formalităţile cerute de lege pentru inregistrarea şi aplicarea hotărarilor adoptate.

Wolfgang Ruttenstorfer

Presedinte al Consiliului de Supraveghere