Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport Curent - Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. pentru data de 3 martie 2020

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 29 ianuarie 2020
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
iata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. pentru data de 3 martie 2020 (prima convocare)

Urmare a raportului curent publicat în data de 10 ianuarie 2020, în conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom S.A., Legea Societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiare nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, OMV Petrom S.A. convoacă prin prezenta acționarii societății la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 3 martie 2020 (prima convocare). Convocarea este anexată la prezentul raport curent.

Materialele informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 30 ianuarie 2020, în format electronic pe website-ul societăţii (www.omvpetrom.com) și în format fizic la registratura de la sediul societăţii.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a și în două ziare de circulație națională.

Anexă: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 3 martie 2020 (prima convocare) (PDF, 545,5 KB)


Christina Verchere                                         Alina Popa
Director General Executiv                              Director Financiar
Presedintele Directoratului                          Membru al Directoratului