Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. pentru data de 27 aprilie 2021

Raport curent in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 17 martie 2021
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
umar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra
 

Eveniment important de raportat:
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. pentru data de 27 aprilie 2021 (prima convocare)

În conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom S.A., Legea Societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiare nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, OMV Petrom S.A. convoacă prin prezenta acționarii societății la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27 aprilie 2021 (prima convocare). Convocarea este anexată la prezentul raport curent.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor urmează să fie publicată și în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a și în două ziare de circulație națională.

Materialele informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 19 martie 2021, conform informațiilor din cadrul convocării.

În contextul pandemiei COVID-19 și al măsurilor de prevenție și combatere a efectelor acesteia, OMV Petrom S.A. recomandă acționarilor săi ca, în măsura posibilului:

  • să acceseze materialele informative în format electronic,
  • să voteze prin corespondență,
  • să utilizeze mijloace electronice de comunicare,

astfel încât să se limiteze cât mai mult posibil contactul direct și/sau interacțiunea.

Anexă:  Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 27 aprilie 2021 (prima convocare) (PDF, 275,1 KB)

Christina Verchere
Director General Executiv
Presedintele Directoratului


Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului