Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 24 aprilie 2024 (prima convocare)

Raport curent in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 15 martie 2024
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Nnumăr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 6.231.166.705,80 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 24 aprilie 2024 (prima convocare)

În conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom S.A., Legea Societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, OMV Petrom S.A. convoacă prin prezenta acționarii societății la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 24 aprilie 2024 (prima convocare).

Convocarea pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor urmează să fie publicată și în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a și în două ziare de circulație națională.

Anexă:  Anunt pentru convocarea AGOA (PDF, 357,1 KB)


Christina Verchere
Director General Executiv
Președintele Directoratului                                                                          


Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului