Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Aprobarea Consiliului de Supraveghere privind distribuirea de dividende speciale si Convocarea AGOA

Raport curent in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 21 iunie 2022
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A. („OMV Petrom”)
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Evenimente importante de raportat:

1. Consiliul de Supraveghere a aprobat propunerea Directoratului privind distribuirea de dividende speciale  

2. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 26 iulie 2022 (prima convocare)

OMV Petrom S.A. anunță astăzi că propunerea Directoratului privind distribuirea dividendelor speciale, publicată în data de 14 iunie 2022, respectiv un dividend special brut de 0,0450 lei/acțiune, a fost aprobată de Consiliul de Supraveghere și va fi supusă spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată în data de 26 iulie 2022 (prima convocare).

Valoarea totală a dividendelor speciale este de 2.548.975.660,16* lei, având în vedere numărul total actual de acțiuni OMV Petrom S.A. de 56.644.108.335, din care se scad acțiunile proprii în număr de 204.776 acțiuni.

Mai multe detalii cu privire la condițiile și metodele de plată propuse sunt incluse în documentele și materialele informative referitoare la acest punct de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prin urmare, în conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom S.A. și cu legislația aplicabilă, OMV Petrom S.A. convoacă prin prezenta Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 26 iulie 2022 (prima convocare).

Data de Înregistrare propusă, care se folosește pentru identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende, este 11 august 2022, Ex-Date propusă este 10 august 2022, în timp ce Data plății propusă este 2 septembrie 2022.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor urmează să fie publicată și în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a și în două ziare de largă circulație din România.

AnexaConvocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 26 iulie 2022 (prima convocare)

*Suma finală a dividendelor totale va fi stabilită la Data de Înregistrare aplicând regulile de calcul detaliate în materialele AGOA.

Christina Verchere
Director General Executiv
Președintele Directoratului                                                                             


Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului