Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Hotărârea Directoratului OMV Petrom S.A. privind majorarea de capital social

Raport curent in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 21 iunie 2022
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:

Hotărârea Directoratului OMV Petrom S.A. privind majorarea de capital social

OMV Petrom S.A. anunță că, în baza autorizării acordate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 27 aprilie 2022, Directoratul a aprobat majorarea de capital social, după cum urmează:

  • 120.660.239,20 RON în schimbul a 1.206.602.392 acțiuni noi, reprezentând aportul în natură al statului român, prin Ministerul Energiei, și
  • până la maxim 463.966.423,40 RON, reprezentând un număr maxim de 4.639.664.234 acțiuni noi, care vor fi oferite spre subscriere, în cadrul exercitării dreptului de preferință, celorlalți acționari (cu excepția statului român), înregistrați în registrul acționarilor OMV Petrom ținut de către Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de 6 iulie 2022 („Data de Înregistrare”), acordându-le posibilitatea menținerii cotei de participare la capitalul social al OMV Petrom,
  • în conformitate cu legislația privatizării, prețul de subscriere al unei acțiuni noi va fi egal cu valoarea nominală, respectiv de 0,1 RON pe acțiune, fără adăugarea unei prime de emisiune.

Alte detalii relevante privind majorarea de capital social sunt incluse în Hotărârea Directoratului OMV Petrom S.A. atașată.

Majorarea de capital social a fost de asemenea aprobată de către Consiliul de Supraveghere în ședința sa de astăzi, 21 iunie 2022.

Perioada de subscriere va fi de cel puțin o lună, estimată a avea loc în intervalul septembrie – octombrie 2022. Perioada de subscriere va fi inclusă în prospectul care va fi depus spre aprobare la Autoritatea de Supraveghere Financiară și care ulterior se va publica.

BRD - Groupe Societe Generale S.A. este intermediarul selectat în legătură cu majorarea de capital social și va furniza servicii de intermediere în legătură cu oferta de noi acțiuni.

Anexă: Hotărârea Directoratului OMV Petrom S.A. privind majorarea de capital social (PDF, 246,6 KB)

Christina Verchere
Director General Executiv
Președintele Directoratului                                                                            


Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului