Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raportarea tranzacțiilor cu părți afiliate conform art. 923 alin. (13) din Legea nr. 24/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2020

Raport curent înconformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012

Data raportului: 15 iulie 2021
Nr.: 20/15.07.2021
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra
 

Eveniment important de raportat:

Raportarea tranzacțiilor cu părți afiliate conform art. 923 alin. (13) din Legea nr. 24/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2020

În ultimele 2 luni, respectiv în perioada 01 mai 2021 – 30 iunie 2021, OMV Petrom SA a încheiat / executat tranzacții cu o singură parte afiliată care depășesc, cumulativ, 5% din activele nete ale societății conform situațiilor financiare individuale ale OMV Petrom SA la 31 decembrie 2020, după cum urmează:

  • tranzacții ale OMV Petrom SA cu OMV Petrom Marketing SRL în valoare totală de 1.634.536.049 RON

Anexat acestui Raport am inclus detalii, după cum urmează:

  • Anexa 1 – Raportarea tranzacțiilor încheiate / executate în perioada de referință
  • Anexa 2 – Raportarea contractelor încheiate / executate în perioada de referință
  • Anexa 3 – Raportarea datoriilor reciproce cumulate (soldurilor) la 30 iunie 2021

Accesati acest link pentru a vizualiza raportul integral. (PDF, 294,7 KB)