Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent referitor la AGOA convocată pentru data de 27/28 aprilie 2020 în contextul pandemiei de COVID-19

Raport curent in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19

Data raportului: 16 aprilie 2020
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 5.664.410.833,5 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Informații referitoare la modul de desfășurare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. convocată pentru data de 27/28 aprilie 2020 în contextul pandemiei de COVID-19 și
la impactul COVID-19 asupra rezultatelor financiare și operaționale ale OMV Petrom

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Decretul Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, Ordonanțele Militare subsecvente privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, precum și urmare a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19,

OMV Petrom SA (OMV Petrom sau Societatea) emite prezentul raport curent prin care:

  1. Reiterează recomandarea către acționarii săi de a utiliza mijloacele electronice/de interacțiune la distanță cu privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) OMV Petrom S.A. convocată pentru 27/28 aprilie 2020, după cum urmează:
  1. să acceseze materialele aferente AGOA, în format electronic, disponibile pe website-ul Societății, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a ridicării în mod personal, de la registratura Societății;
  2. să voteze prin corespondență, prin utilizarea buletinului de vot;
  3. să transmită prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, cu evitarea, în măsura în care este posibil, transmiterii în format fizic prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura Societății: (i) întrebările scrise cu privire la AGOA, (ii) buletinele de vot pentru votul prin corespondență sau (iii) procurile pentru reprezentarea în AGOA.

Convocarea, formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondență pentru AGOA, precum și celelalte documente și materiale informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA sunt disponibile pe website-ul Societății www.omvpetrom.com, la secțiunea „Investitori”, sub-secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”.

Totodată, pentru a veni în sprijinul acționarilor și a facilita transmiterea votului prin corespondență și a eventualelor întrebări înainte de data AGOA, menționăm că prezentările Directorului General Executiv (Privire de ansamblu 2019 și răspuns la COVID-19) și Directorului Financiar (Rezultatele anului 2019), care, de regulă, sunt susținute în ședința AGOA și publicate pe website-ul Societății ulterior finalizării ședinței, vor fi anul acesta disponibile pe website-ul Societății la secțiunea „Investitori”, sub-secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor” începând cu data de azi, 16 aprilie 2020.

  1. Aduce la cunoștința acționarilor faptul că OMV Petrom va aplica restricțiile în vigoare la data desfășurării AGOA cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise sau la interzicerea în mod explicit a desfășurării AGOA cu prezență fizică, după caz, în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități până la data AGOA.
  1. Avertizează acționarii că participarea la evenimente/întruniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar OMV Petrom și/sau conducerea sa nu vor putea fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc.

În situația în care, până la data AGOA, autoritățile statului nu interzic în mod explicit desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor cu prezență fizică și există acționari care, în ciuda recomandărilor, doresc totuși sa participe personal sau prin împuternicit la AGOA, aceștia sunt rugați, în măsura posibilului, să notifice OMV Petrom de o astfel de intenție, până la data de 22 aprilie 2020, ora 16:30 (ora României) la adresa de e-mail aga@petrom.com, pentru a permite Societății să ia toate măsurile organizatorice care se impun în acest context. Totodată, subliniem faptul că acționarii care vor dori să participe fizic, trebuie să aibă în vedere prevederile legale în vigoare la data AGOA. Participarea acționarilor la AGOA cu încălcarea de către aceștia a dispozițiilor legale în vigoare la momentul evenimentului, este exclusiv în responsabilitatea acestora și Societatea și/sau conducerea acesteia nu vor putea fi ținute răspunzătoare.

Informații suplimentare se pot obține de pe website-ul Societății www.omvpetrom.com sau contactând direct:

  • Departamentul Juridic - prin e-mail la aga@petrom.com pentru informații ce țin de organizarea AGOA;
  • Departamentul Relația cu Investitorii - prin e-mail la investor.relations.petrom@petrom.com pentru informații ce țin de relația cu investitorii în general.

Ca o notă separată, cu privire la punctul 5 de pe ordinea de azi a AGOA, Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2020 a fost întocmit pe baza ipotezelor existente înaintea izbucnirii pandemiei COVID-19. Compania monitorizează continuu situația și va oferi cele mai bune estimări cu privire la măsurile de răspuns la actuala criză, precum și la evoluția previzionată pentru 2020 a principalilor indicatori operaționali și de piață, în data de 29 aprilie 2020 cu ocazia publicării rezultatelor consolidate ale Grupului pentru T1/20.


Christina Verchere
Director General Executiv
Președintele Directoratului                                                                    


Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului