Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Începerea procesului de delistare și de încetare a tranzacționării GDR-urilor, precum și de încetare a contractelor de depozit privind GDR-urile

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 24 august 2023
Denumirea entității emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numărul de telefon/fax: 0372 161930/0372 868518
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J 40/8302/1997
Capital social subscris și vărsat: 6.231.166.705,80 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra


Eveniment important de raportat:
Începerea procesului de delistare și de încetare a tranzacționării GDR-urilor, precum și de încetare a contractelor de depozit privind GDR-urile

OMV Petrom S.A. ("Societatea") anunță începerea procesului de delistare a certificatelor globale de depozit ("GDR-urile") de pe segmentul standard de listare al Listei Oficiale ("Lista Oficială") a Autorității de Conduită Financiară, de încetare a tranzacționării GDR-urilor pe Piața Principală a London Stock Exchange plc ("Bursa de Valori din Londra") ("Delistarea") și de încetare a contractelor de depozit privind GDR-urile din data de 19 octombrie 2016 dintre Societate și Citibank N.A. ("Depozitarul") ("Contractele de Depozit privind GDR-urile").

Așa cum a fost anunțat inclusiv prin intermediul Serviciului de Informații de Reglementare, hotărârile relevante privind aprobarea Delistării au fost aprobate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 26 aprilie 2023 cu o majoritate de aproximativ 90% din capitalul social și 99% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați („AGEA”).[1]

Urmare a acestei hotărâri AGEA și a deciziei Directoratului Societății din data de 23 august 2023 de aprobare, printre altele, a detaliilor Delistării, Societatea anunță astăzi începerea procesului ca GDR-urile reprezentând acțiuni ordinare ale Societății să fie delistate de pe Lista Oficială a Autorității de Conduită Financiară și tranzacționarea GDR-urilor pe Piața Principală a Bursei de Valori din Londra să fie încetată.

Din punctul de vedere al situației de fapt, GDR-urile au fost admise la tranzacționare pe Piața Principală din data de 20 octombrie 2016. La acel moment, listarea la Bursa de Valori din Londra a fost luată în considerare pentru ca Societatea să aibă acces la o bază mai mare de investitori și, de asemenea, din cauza lichidității scăzute și a limitărilor privind accesibilitatea pe Bursa de Valori București. De atunci, a fost o reducere abruptă la aproximativ 5% din volumul inițial de GDR-uri emise la data listării, pe care Societatea o interpretează ca arătând un interes scăzut al investitorilor pentru GDR-uri, în special începând cu 2019, care se coroborează și cu o creștere a interesului investitorilor în Bursa de Valori București. Față de 2018, valoarea tranzacționată a GDR-urilor a scăzut în 2022 cu 97%, până la 0,3 milioane USD sau 1.250 USD/zi în medie. La data de 31 iulie 2023, volumul GDR-urilor în circulație reprezenta doar 0,03% din capitalul social al Societății, cu o capitalizare a GDR-urilor de doar 2,3 milioane USD. Evoluția Bursei de Valori București de-a lungul anilor, includerea Societății în indicii Piețe Emergente FTSE Russell și serviciile de market making ale emitentului contractate de Societate începând din septembrie 2021 au făcut ca acțiunile tranzacționate la Bursa de Valori București să fie mai atractive, din punct de vedere al lichidității, față de GDR-urile tranzacționate la Bursa de Valori din Londra.

Având în vedere această situație de fapt, cât și costurile continue administrative și de conformitate cu reglementările pe care le are Societatea ca urmare a listării sale la Londra, Societatea nu identifică un beneficiu relevant în menținerea unei astfel de listări. Pe cale de consecință, Societatea intenționează să înceteze listarea GDR-urilor de pe Lista Oficială și tranzacționarea acestora pe Piața Principală.

A fost depusă o cerere către Autoritatea de Conduită Financiară pentru delistarea GDR-urilor de pe Lista Oficială a Autorității de Conduită Financiară și la Bursa de Valori din Londra pentru încetarea tranzacționării GDR-urilor, ambele cu efect din 26 octombrie 2023.

Ultima zi de tranzacționare a GDR-urilor la Bursa de Valori din Londra se anticipează să fie 25 octombrie 2023.

Încetarea listării și a tranzacționării GDR-urilor la Bursa de Valori din Londra se anticipează să intre în vigoare la sau în jurul orei 8:00 a.m. pe 26 octombrie 2023.

La scurt timp după acest anunț, Societatea va transmite și o notificare oficială Depozitarului pentru a înceta Contractele de Depozit privind GDR-urile.

După cum a anunțat anterior[2], Societatea a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc la 12 septembrie 2023 (prima convocare) pentru a decide, printre altele, plata dividendelor speciale deținătorilor de acțiuni (inclusiv acțiuni suport reprezentate de GDR-uri) la data de înregistrare 28 septembrie 2023, cu data plății la 19 octombrie 2023.


Christina Verchere
Director General Executiv
Președintele Directoratului                                                                              


Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului