Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - Modificarea stadiului de conformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori București in legatura cu Politica de Remunerare

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 27 aprilie 2021
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:

Modificarea stadiului de conformare cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori București, ca urmare a aprobării și publicării Politicii de Remunerare a membrilor Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor OMV Petrom SA a aprobat pe 27 aprilie 2021, Politica de Remunerare a membrilor Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere, aplicabilă începând cu anul financiar 2021, care este acum disponibilă pe website-ul societății la secțiunea  Guvernanță Corporativă.

În consecință, OMV Petrom S.A. anunță modificarea, începând cu 27 aprilie 2021, a stadiului de conformare cu prevederea C.1 a Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București, în sensul trecerii de la „neconform” la „conform”.

Prevederea relevantă C.1 este următoarea: Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Politica de remunerare trebuie formulată astfel încât să permită acționarilor înțelegerea principiilor și a argumentelor care stau la baza remunerației membrilor Consiliului și a Directorului General, precum și a membrilor Directoratului în sistemul dualist. Aceasta trebuie să descrie modul de conducere a procesului și de luare a deciziilor privind remunerarea, sa detalieze componentele remunerației conducerii executive (precum salarii, prime anuale, stimulente pe termen lung legate de valoarea acțiunilor, beneficii în natura, pensii și altele) și să descrie scopul, principiile și prezumțiile ce stau la baza fiecărei componente (inclusiv criteriile generale de performanță aferente oricărei forme de remunerare variabilă). În plus, politica de remunerare trebuie să specifice durata contractului directorului executiv și a perioadei de preaviz prevăzută în contract, precum și eventuala compensare pentru revocare fără justa cauză. Raportul privind remunerarea trebuie să prezinte implementarea politicii de remunerare pentru persoanele identificate în politica de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății.


Christina Verchere
Director General Executiv
Presedintele Directoratului         


Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului