Contact
Site-uri OMV Petrom
en ro
Logout
Site-uri OMV Petrom
OMV and OMV Petrom Websites
OMV Grup www.omv.com OMV România www.omv.ro Petrom Romania www.petrom.ro Petrom Moldova www.petrom.md
Închide

Raport curent - propunere initiala dividend 2020

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 4 februarie 2021
Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A. („OMV Petrom”)
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: +40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra

Eveniment important de raportat:
Propunerea initiala a Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2020

In conformitate cu prevederile legale si statutare, intra in atributiile Directoratului sa faca recomandari catre actionari cu privire la distribuirea profitului.

Pe baza rezultatelor preliminare pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, Directoratul OMV Petrom S.A. propune un dividend in valoare bruta de 0,031 lei/actiune pentru anul financiar 2020, la acelasi nivel cu cel din 2019.

Aceasta propunere initiala a fost prezentata si Comitetului de Audit si respecta politica actuala de dividende, asa cum este publicata pe pagina de internet a OMV Petrom S.A.

Propunerea finala a Directoratului privind distribuirea de dividende pentru anul financiar 2020  va fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din aprilie 2021 ulterior aprobarii de catre Consiliul de Supraveghere, urmare a revizuirii de catre Comitetul de Audit.

Christina Verchere
Director General Executiv
Presedintele Directoratului

Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului